Ekonomika a podnikání – dálkové studium

Kód oboru vzdělání: 63-41-M/51
Školní vzdělávací program: Peněžní manipulant
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, dálková
Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška
Potvrzení dosaženého vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce

Základní podmínky přijímání uchazečů: úspěšné vykonání závěrečné zkoušky ve tříletém učebním oboru
Přijímací řízení: státní přijímací zkouška
Školné: 11.000,- Kč za školní rok

Profil absolventa

Získá znalosti z ekonomiky, účetnictví i managementu. Obor je zaměřen na organizaci a provoz firmy, takže se seznámí i s tím, jak fungují firemní procesy, jak se řídí fiktivní či reálná firma, bude rozumět základům práva. Díky odborným předmětům jako Písemná a elektronická komunikace, Obchodní korespondence, Účetnictví, Marketing a management, Fiktivní firma získá široké znalosti a dovednosti.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní na trhu práce především jako bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, dále jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, mzdový referent, obchodní zástupce, referent ve státní správě apod.. Může také podnikat a nebýt zaměstnancem, tenhle obor mu dá výborný základ pro start vlastního podnikání.

Uplatnitelnost absolventa školy na mezinárodním trhu práce zvýší dodatek k maturitnímu vysvědčení Europass, usnadňující uznání odborné kvalifikace absolventa v zahraničí.

Absolvent může pokračovat v dalším studiu na VOŠ nebo VŠ.

Organizace výuky

Studium je koncipováno jako samostudium spojené s konzultacemi.
Konzultační hodiny probíhají od 14:00 do 18:55 hodin v pracovním dni, konzultační den je úterý. Odborná praxe je vzhledem k formě vzdělávání požadována v délce 40 hodin za studium a je uskutečňována v reálných firmách, které si volí žák.

Rozvržení počtu vyučovacích hodin u jednotlivých předmětů

Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem hodin
Český jazyk a literatura2020203090
Cizí jazyk 1 ANJ30303030120
Cizí jazyk 2 NEJ0200020
Občanská nauka10100020
Dějepis10100020
Psychologie a spol. výchova10010020
Chemie1000010
Ekologie, Fyzika10010020
Matematika30303030120
Ekonomika020202060
Peněžní provoz30303030120
Písemná a elektronická komunikace10100020
Obchodní korespondence00101020
Marketing , Management00201030
Právo1010101040
Účetnictví010202050
Informační a komunikační technologie2010101050
Praktické podnikatelské činnosti0001010
Odborná praxe 40 hodin za studium
Celkem 200 210 220 210 840