Podnikání – dálkové studium

Kód a název oboru: 64-41-L/51
Školní vzdělávací program: Podnikání
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, dálková
Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška
Potvrzení dosaženého vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce

Základní podmínky přijímání uchazečů: úspěšné vykonání závěrečné zkoušky ve tříletém učebním oboru
Přijímací řízení: státní přijímací zkouška
Školné: 11.000,- Kč za školní rok

Profil absolventa:

Vzdělávací program je určen pro absolventy kteréhokoli tříletého oboru s výučním listem. Neopakuje a neprohlubuje odborné řemeslné dovednosti, ale vede ke zvládnutí základních podnikatelských a manažerských dovedností, poskytuje žákům vědomosti z oblasti legislativy, ekonomiky, účetnictví a praktického chodu malého i středního podniku. Žák si osvojí základní ekonomické znalosti, orientuje se v podnikatelské a daňové legislativě, ovládá základy daňové evidence i podvojného účetnictví, umí ústně i písemně komunikovat s partnery podniku, státními orgány a dalšími institucemi. Má základní znalosti o organizaci a řízení pracovního kolektivu. Absolvent vzdělávacího programu může pokračovat ve svém vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách.

Uplatnění absolventa

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozní, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházejícím učebním oboru. Může založit a řídit vlastní firmu nebo se uplatnit ve funkcích nižšího a středního managementu, vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v soukromých firmách i státních organizacích. Získá také možnost studovat na vyšších odborných školách a na vysokých školách.

Uplatnitelnost absolventa školy na mezinárodním trhu práce zvýší dodatek k maturitnímu vysvědčení Europass, usnadňující uznání odborné kvalifikace absolventa v zahraničí.

Organizace výuky

Vzdělávání je organizováno formou konzultací, které probíhají o víkendu jedenkrát za tři týdny (pátek odpoledne a sobota). Na konci každého pololetí vykonají žáci zkoušky ze všech vyučovacích předmětů, které byly v daném pololetí vyučovány

Praktické vyučování žáků probíhá v rámci výuky předmětů praktické podnikatelské činnosti a podnikatelská administrativa. Odborná praxe je vzhledem k dálkové formě požadována v rozsahu 40 hodin.

Rozvržení počtu vyučovacích hodin u jednotlivých předmětů

Předměty 1. ročník 2. ročník Celkem hodin
Český jazyk101020
Cizí jazyk304070
Literatura a kultura202040
Ekonomika303060
Marketing a management101020
Právo101020
Účetnictví304070
Podnikatelská administrativa01010
Písemná a elektronická komunikace10010
Informační a komunikační technologie01010
Praktické podnikatelské činnosti101020
Občanská nauka505
Psychologie505
Dějepis10010
Matematika303060
Celkem 210 220 430