PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Přijímací řízení bude probíhat s povinnou jednotnou přijímací zkouškou z Českého jazyka a literatury a Matematiky do všech maturitních oborů vzdělání včetně nástavbových!

Přihlášky pro 1. kolo se podávají do 20. 2. 2024.

Potvrzení od lékaře na přihlášce o zdravotní způsobilosti uchazečů NEVYŽADUJEME

Informace k jednotné přijímací zkoušce 2024 naleznete na stránkách Cermatu https://prijimacky.cermat.cz/.

Pro přijímací řízení 2024/2025 byla ředitelkou školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů vymezena tato kritéria výběru uchazečů:

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2024/25

  1. řádný termín JPZ: čtvrtek 12. 4. 2024
  2. řádný termín JPZ: pátek 15. 4. 2024 
  3. (1. náhradní termín JPZ za 1. řádný termín: 29. 4. 2024)
  4. (2. náhradní termín JPZ za 2. řádný termín: 30. 4. 2024)

Pozvánky k přijímacím zkouškám budou odeslány uchazeči e-mailem nejpozději 14 dní před zkouškami.

V souladu s § 60b odst. 4 školského zákona: U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle vyjádření ŠPZ, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí uchazečů podle celkového součtu bodů v jednotných přijímacích zkouškách (MAT + ČJL).

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce školy nejpozději 15.5.2024.

Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno školou uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 20.5.2024.

Uchazeči mají možnost nahlédnout do spisu.