Kuchař-číšník – dálkové studium

Kód oboru: 65-51-H/01
Školní vzdělávací program: Kuchař-číšník
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělání: 3 roky, dálková
Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška
Potvrzení dosaženého vzdělání: výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek
Školné: 8.000,- Kč za školní rok

Profil absolventa

Příprava v tomto učebním oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům takové vzdělání, které je připraví pro jejich uplatnění na úseku technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství se všeobecným přehledem po celé oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru.

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru kuchař-číšník je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním a manuální dovedností k profesionálnímu vykonávání povolání kuchař-kuchařka, číšník, servírka. Absolventi se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti gastronomie. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v dané oblasti.

Absolventi tohoto oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium ve dvouletém nástavbovém oboru s maturitní zkouškou

Organizace výuky

Vzdělávání je organizováno formou konzultací, které probíhají jedenkrát za 14 dní v odpoledních hodinách. Na konci každého pololetí vykonají žáci zkoušky ze všech vyučovacích předmětů, které byly v daném pololetí vyučovány.
Žáci ji konají na smluvních pracovištích, která si mohou sami vybrat v místě bydliště. Praxe je v rozsahu 40 hodin za školní rok v 1. a 2. ročníku a 50 hodin ve 3. ročníku.

Rozvržení počtu vyučovacích hodin u jednotlivých předmětů

Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem hodin
Český jazyk10101030
Cizí jazyk ANJ3003060
2.cizí jazyk NEJ030030
Občanská nauka1010525
Chemie1010020
Ekologie010010
Fyzika0055
Matematika10101030
Estetika a kultura0101020
Informační a komunikační technologie10101030
Ekonomika10101030
Technologie20203070
Potraviny10101030
Zařízení provozoven100010
Speciální technologie001010
Hotel a restaurační provoz1010020
Stolničení10101030
Odborný výcvik404050130
Společenská výchova1001020
Celkem hodin v ročníku 200 200 210 610