Prodavač – dálkové studium

Kód oboru vzdělání: 66-51-H/01
Školní vzdělávací program: Prodavač
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělání: 3 roky, dálková forma
Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška
Potvrzení dosaženého vzdělání: výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek
Školné: 8.000,- Kč za školní rok

Profil absolventa

Absolvent bude umět zejména připravit a upravit zboží různého sortimentu k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, prodat zboží a vystavit náležité doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníka, pracovat s různými pokladními systémy a provádět hotovostní a bezhotovostní platby, provádět činnosti spojené s odběrem, skladováním a rozmisťováním zboží v provozovně, s vedením patřičných dokladů. Bude připraven uplatňovat i základní marketinková pravidla prodeje. Dále bude schopen pracovat se stroji a zařízením prodejny, nástroji a pomůckami určenými k dělení, vážení a měření zboží. Bude schopen komunikovat se zákazníkem v českém i v jednom cizím jazyce.

Dále může pokračovat v nástavbovém studiu k získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění jako prodavač nebo pokladník v obchodě, a to v pozici zaměstnance velkých, středně velkých i malých provozoven v maloobchodu ale i velkoobchodu nebo jako soukromý podnikatel v oblasti obchodu.

Organizace výuky

Vzdělávání je organizováno formou konzultací, které probíhají jedenkrát za 14 dní v odpoledních hodinách. Na konci každého pololetí vykonají žáci zkoušky ze všech vyučovacích předmětů, které byly v daném pololetí vyučovány.
Žáci ji konají na smluvních pracovištích, která si mohou sami vybrat v místě bydliště. Praxe je v rozsahu 50 hodin za školní rok.

Rozvržení počtu vyučovacích hodin u jednotlivých předmětů

Předměty 1.  ročník 2. ročník 3. ročník Celkem hodin
Český jazyk10101030
Cizí jazyk ANJ30303090
Občanská nauka10101030
Chemie100010
Ekologie010010
Fyzika0055
Matematika10101030
Estetika a kultura001515
Informační a komunikační technologie1010020
Ekonomika10101030
Obchodní provoz20202060
Psychologie prodeje10101030
Daňová evidence002020
Odborný výcvik505050150
Zbožíznalství20202060
Komunikace1010020
Obchodní korespondence010010
Celkem hodin v ročníku 200 210 210 620